Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi

 

Genel Bilgi

Gıda teknolojisi, tarım ve hayvancılığa dayalı hammaddeleri modern teknolojileri uygulayarak işleyen ve güvenli gıda üretimini sağlayarak insan beslenmesine sunan bir teknoloji dalıdır. Bu alan, gıdaların tedarik edilmesi, geliştirme, üretim ve pazarlama konularını kapsamaktadır. Günümüzde, iyi tada sahip uzun ömürlü ve hızlı bir şekilde hazırlanmış taze, doğal, sağlıklı besinler tercih edilmekte, buna ek olarak, çağın gerekleri içinde yer alan özel beslenme ihtiyaçları ve yasal gereklilikler üzerinde de önemle durulmaktadır. Dolayısıyla gıda teknolojisi, üretimde fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik özellikler, işlem aşamaları, yasal düzenlemeler ve işletme ekonomisi açısından gıdayı sorgulayarak kaliteli üretimin gerçekleştirilmesi ve ekonomiye kazandırılması hedefi ile ilgilenmektedir.

Gıda üretim sektörü et, meyve-sebze, süt, hububat ve içecek ürünleri üretimlerinden oluşmaktadır. Ülkemizde her bölgenin kendine has bir üretim yelpazesi bulunmakta, Marmara Bölgesi’nde üretim et, süt ve meyve-sebze ağırlıklı olmakla beraber su ürünlerinden gıda üretimi de sektörde önemli bir yer tutmaktadır. Öyle ki bölgede ihracat yapan büyük ve orta ölçekli 36 işletme ülkenin toplam su ürünleri gıda ihracatının yaklaşık % 40’ının bu bölgeden karşılanmasına imkân sağlamaktadır. İhracat rakamlarına göre ülkemizde hayvansal gıda ihracatında birinci sırayı su ürünleri almakta, 2023 İhracat Strateji Proje Raporuna göre ise 2023 yılı için de su ürünlerinin %42,6 değerle yine ilk sıraya yerleşeceği öngörülmektedir. İkinci sırayı süt ve süt ürünleri (%29,8), üçüncü sırayı ise et ve kanatlı ürünleri (%27,2) oluşturmaktadır. Sonuçta ihracata verilen gıdalarının ekonomiye katkısı milyar dolarlar üzerinden planlanmaktadır. Ülkemiz için planlanan bu yoğun üretim, sektörde çalışacak gıda işlemeciliği ve üretimi alanında uygulama becerisine sahip eğitimli ara eleman ihtiyacını doğurmaktadır.

Bu amaçla  “Gıda Teknolojisi” bölümü mezunların, başta su ürünleri olmak üzere, et ve süt üretiminde "tarladan çatala" kadar geçen süreçte izleme, doğrulama, araştırma, geliştirme ve risk analizi konularında bilgili olmaları hedeflenmektedir. Ayrıca bu süreç dâhilinde mezunlar pazarlama, satış, kalite düzeyi temini, ürün geliştirme gibi konularda da bilgi ve beceri sahibi olabilecekler, üretimde kalite kontrolünü istatiksel olarak değerlendirebileceklerdir.

 

Misyon Vizyon Değerleri ve Hedefleri

Misyon: Gıda Teknolojisi alanında bilimsel ve güncel bilgi ile donanmış, yaratıcı, girişimci, mesleki açıdan yetkin, bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen, toplumsal sorumluluk bilinci ve ahlaki değerlerin farkında olan, çalışma hayatındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinen, iletişim becerisi yüksek ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, evrensel değerlere sahip bireyler yetiştirmek.

Vizyon: Gıda Teknolojisi alanında geleceğin iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik uygulamalı bilgi donanımını özümseyen, dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet üreten, üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda evrensel nitelikte, gelişime ve değişime açık bir eğitim programı oluşturmak.

Hedefler:

  • Gıda Teknolojisi Bölümü; bilimsel mesleki bilgi ve beceri ile donanmış, etik kurallara ve toplumsal değerlere sahip aynı zamanda bu etik değerleri koruyan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
  • Gıda Teknolojisi bölümü mezunlarının et ve kanatlı ürünleri, süt ve süt ürünleri ile su ürünleri üretiminde izleme, doğrulama, araştırma, geliştirme ve risk analizi konularında bilgili olmaları hedeflenmektedir.
  • Mesleki becerilerini geliştiren uygulama laboratuvarlarını eğitim programının amacı doğrultusunda oluşturmak.
  • Mesleki eğitim materyallerinin eğitim programının amacı ve öngörülen öğrenci sayısı doğrultusunda oluşturmak.
  • Gıda Teknolojisi bölümünü akredite etmek.
  • Öğrenci ve öğretim elemanlarının katılabileceği ikili işbirliği değişim programı anlaşmaları yapmak.

 

Mezunların iş olanakları

Gıda Teknolojisi Bölümü mezunları aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği, her türlü uluslararası ve yerel işletmede iş bulma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe özel şirketlerde çalışabilirler. Özel sektörün yanı sıra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı bulabilirler. Programın güçlü yönleri mezunların ara eleman statüsünde ülkemizde iş olanağı bulabilecek pek çok firmada iş olanağı bulabilecek olmasıdır. Ayrıca, gıda sektöründe müşteri talebi her zaman yer almakta, dolayısıyla sektör canlılığını hiçbir zaman kaybetmemektedir. Bununla beraber, özellikle özel sektörde kalifiye yetişmiş ara elemanlar çok talep görmektedir. Bölümün uygulamaya yönelik öğrenci yetiştirme anlayışında olması mezunların sektörde kalifiye eleman statüsü kazandıracaktır. Diğer güçlü yönler bölümün 4 yıllık lisans programı olması ve öğrencilerin lisansüstü eğitim hakkını kazanacak olmasıdır. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu kararı uyarınca bölümümüz öğrencileri formasyon eğitimi alabileceklerdir.

 

Bölüm Bilgileri

Öğretim Dili     : Türkçe

Hazırlık Sınıfı   : Yoktur

Puan Türü       : Sayısal (SAY)

 

Bölüm Başkanı

Unvan

Adı Soyadı

Dahili

Doç. Dr.

Gülen TÜRKER

4022

 

Akademik Kadro

Unvan

Adı Soyadı

Dahili

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa AY

1562

Dr. Öğr. Üyesi

Nazan ARİFOĞLU

2979

Dr. Öğr. Üyesi

Neşe YILMAZ TUNCEL

2878