Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Sağlık Yönetimi

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyon: Uluslararası ölçütlere uygun olarak sağlık yönetimi eğitimini gerçekleştiren, bilime katkı yapabilecek düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, çözüm odaklı ve insanlığa yararlar sağlayan, sağlık yöneticisi adaylarının yetiştirildiği, verdiği eğitim öğretim faaliyetleriyle tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Vizyon: Çağdaş tıbbi bilgi ve beceri ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, çevresine önderlik edebilecek yapıda, Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş sağlık yöneticileri yetiştiren nitelikli bir tıp eğitimi vermeyi hedeflemiştir. Bunun yanında, topluma sağlık hizmeti sunma yükümlülüğünü evrensel ölçütlerde yürütmeyi, sunulan sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve gelişimi için gerekli olan bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi, sahip olunan bilgileri etkin bir biçimde kullanmayı ve yaymayı görev edinmiştir.

Amaç ve Değerleri: Sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunları bilen ve bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, sağlık kuruluşlarında yöneticilik yapabilecek nitelikte, mesleğin etik kurallarını gözeterek uygulayan, kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren, uluslararası düzeyde kabul edilen ölçütlerde sağlık yöneticileri yetiştirmektir.

Hedefleri:

Öğrencilerimizin:

İnsan sağlığını bozan ekonomik, psikolojik, sosyal ve kültürel etmenleri tanımalarını sağlamak

Sağlık hizmetlerinin sunumu, örgütlenmesi ve finansmanı konularına hâkim olmalarını sağlamak

Hastalıkların nedenleri, tanı ve tedavilerinde bilimsel yaklaşımları anlamalarını ve benimsemelerini sağlamak

İnsan ve hasta haklarına saygılı ve hasta bilgilerinin gizliliği ilkesini bir davranış biçimi olarak benimsemelerini sağlamak

Hasta, hekim ve diğer kişilerle ilişkilerinde şefkatli, dürüst ve güvenilir olma duygusu aşılamak

Meslek yaşamları boyunca ilişki kuracakları hasta aileleri, meslektaşları ve diğer bireylerle ilişkilerinde doğru, dürüst ve tutarlı davranışlar sergilemeleri yönünde duyarlılık kazandırmak

Hastalar, hasta aileleri, meslektaşlar ve ilgili diğer kişiler ile yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurma yetisi kazandırmak

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere, mesleki uygulamalardaki değişimlere ve toplum gereksinmelerine yanıt verebilmek için bilgiye ulaşma yollarını öğretmek

Yaşam boyu ve kendi kendine öğrenmenin önemini kavratmak.

 

Mezun /Aktif Öğrenci Sayıları

Eğitim öğretim faaliyeti başlamadığından aktif olan ve mezun edilen öğrenci bulunmamaktadır.

Bölüm Bilgileri

Öğretim Dili    : Türkçe

Hazırlık Sınıfı   : Yoktur

Puan Türü       : Eşit Ağırlık (EA)

 

Bölüm Başkan V.

Unvan

Adı Soyadı

Dahili

Prof. Dr.

Fatma ÇOLAKOĞLU

1541

 

Akademik Kadro

Unvan

Adı Soyadı

Dahili

Prof. Dr.

Ayşe SAN TURGAY

1405

Prof. Dr.

Ekrem TUFAN

4056

Doç. Dr.

Özge UYSAL ŞAHİN

4068

 

Mission: It is to be a preferred department with educational activities, where the candidates who perform health management education in accordance with international criteria, produce information that can make informative contribution, develop continuously, have solution oriented and provide health benefits to human beings.

Vision: The aim is to provide a qualified health management education which is equipped with modern health management knowledge and skills, has advanced research and problem solving ability, has cultural accumulation and communication skills, and can lead the environment and educates health managers who adopt Atatürk's principles and revolutions. In addition, it has been tasked to carry out the obligation to provide community health services on a universal basis, to access and produce the information necessary for the continuity and development of the health services offered, and to use and disseminate the information effectively.

Aim and Values: To educate the health administrators who are aware of the problems in health services, can solve these problems, equipped with the knowledge, skills and attitudes, able to manage in health institutions, implementing the ethics rules of the profession, renewing them continuously and developing them at internationally accepted standards.

Goals:

Our students will acquire:

• To identify economic, psychological, social and cultural factors that derange the human health

•To have full knowledge about the issues of how health services are presented, organized and financed

• To understand and adopt the scientific approaches in the causes, diagnosis and treatment of diseases

• To respect the human and patient rights and also adopt the principle of confidentiality of patient information as a form of behavior

• To be compassionate, honest and trustworthy in relation to patients, physicians and other persons

• To provide sensitivity to show correct, honest and consistent behaviors in relation to patient families, colleagues and other individuals during their professional life

• To gain the ability to communicate effectively with patients, family members, colleagues and other concerned persons both verbally and spoken

• To follow scientific and technological developments, changes in professional practices, and ways of accessing information to respond to community needs.

• To understand the importance of lifelong and self-learning

 

Number of Graduated / Active Students

There are no active and graduated students since the education and training activities have not started yet.